Αμοιβολόγιο

  • Κεντρική
  • Γενικές πληροφορίες
  • Πληροφορίες προς τρίτους
  • Αμοιβολόγιο

Αμοιβολόγιο

Του μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων ΣΥΝ.ΠΕ.» και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΙΔΑΝΟΣ».

Ο «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων ΣΥΝ.Π.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΗΡΙΔΑΝΟΣ» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 4481/2017, το αμοιβολόγιο αναφορικά με το, κατ’ άρθρο 47 παρ. 2 στ΄ του Ν. 2121/1993, δικαίωμα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής μετάδοσης ή καλωδιακής αναμετάδοσης, καθώς και της παρουσίασης στο κοινό υλικών φορέων εικόνας ή εικόνας και ήχου στους οποίους ενσωματώνονται οπτικοακουστικά έργα που ανήκουν στο ρεπερτόριο του.

Α. Ξενοδοχεία – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

1. Ξενοδοχείο/ Ενοικιαζόμενο Δωμάτιο πέντε (5) αστέρων/κλειδιών: Καταβολή, κατ’ έτος, αμοιβής ύψους δεκαπέντε (15€) ευρώ ανά δωμάτιο με συσκευή τηλεόρασης. Για τους κοινόχρηστους χώρους, καταβολή, κατ’ έτος, αμοιβής δύο (2€) ευρώ ανά τ.μ..

2. Ξενοδοχείο/ Ενοικιαζόμενο Δωμάτιο τεσσάρων (4) αστέρων/κλειδιών: Καταβολή, κατ’ έτος, αμοιβής ύψους δέκα (10€) ευρώ ανά δωμάτιο με συσκευή τηλεόρασης.  Για τους κοινόχρηστους χώρους, καταβολή, κατ’ έτος, αμοιβής ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20€) ανά τ.μ..

3. Ξενοδοχείο/ Ενοικιαζόμενο Δωμάτιο τριών (3) αστέρων/κλειδιών και κάτω: Καταβολή, κατ’ έτος, αμοιβής ύψους οκτώ (8€) ευρώ ανά δωμάτιο με συσκευή τηλεόρασης. Για τους κοινόχρηστους χώρους, καταβολή, κατ’ έτος, αμοιβής ογδόντα λεπτών του ευρώ (0,80€) ανά τ.μ..

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από έξι (6) μήνες ετησίως, χορηγείται αντιστοίχως επί των ως άνω ποσών έκπτωση ύψους τριάντα τοις εκατό (30%).


Β. Εστιατόρια, bar, καφενεία, καφετέριες

Καταβολή εφ’ άπαξ, κατ’ έτος, αμοιβής αναλόγως της επιφάνειας:

Έως 100 τ.μ., εκατόν πενήντα (150€) ευρώ.
    101-200 τ.μ., διακόσια (200€) ευρώ.
    201-300 τ.μ., διακόσια πενήντα (250€) ευρώ.
    301-400 τ.μ., τριακόσια (300€) ευρώ.
    401-500 τ.μ., τριακόσια πενήντα (350€) ευρώ.
    501-600 τ.μ., τετρακόσια (400€) ευρώ.
    601-700 τ.μ., τετρακόσια πενήντα 450€ ευρώ.
    701τ.μ. και άνω, πεντακόσια (500€) ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από έξι (6) μήνες ετησίως, χορηγείται αντιστοίχως επί των ως άνω ποσών έκπτωση ύψους τριάντα τοις εκατό (30%).

Γ. Επιβατηγά πλοία

Καταβολή αμοιβής αναλόγως του τύπου πλοίου:

1. Κρουαζιερόπλοια: καταβολή, κατ’ έτος, αμοιβής ύψους πέντε (5€) ευρώ ανά καμπίνα με συσκευή τηλεόρασης. Για τους κοινόχρηστους χώρους, καταβολή, κατ’ έτος, αμοιβής ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50€) ανά τ.μ..

2. Επιβατηγά πλοία εσωτερικής ακτοπλοΐας: καταβολή, κατ’ έτος, αμοιβής ύψους τριών (3€) ευρώ ανά καμπίνα με συσκευή τηλεόρασης. Για τους κοινόχρηστους χώρους, καταβολή, κατ’ έτος, αμοιβής ενός ευρώ (1,00€) ανά τ.μ..

© 2018 Iridanos.gr All rights reserved.