Κριτήρια Περιορισμού του δικαιώματος ψήφου

  • Κεντρική
  • Γενικές πληροφορίες
  • Πληροφορίες προς τα μέλη
  • Κριτήρια Περιορισμού του δικαιώματος ψήφου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 Β του Καταστατικού του Οργανισμού επέρχεται μερική αναστολή του δικαιώματος ψήφου στις εξής περιπτώσεις:

α) Για όσους συνεταίρους δεν έχουν πιστωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση αθροιστικά με το ελάχιστο δραχμικό όριο των 500.000 δραχμών (ή ενδεχόμενη μελλοντική αναπροσαρμογή του) και μόνο για όσο χρονικό διάστημα δεν πραγματοποιείται η πιο πάνω οριακή πίστωση.

β) O νεοεισερχόμενοι συνεταίροι αποκτούν το δικαίωμα ψήφου μόλις καλυφθεί το ελάχιστο δραχμικό όριο των 500.000 δραχμών (ή ενδεχόμενη μελλοντική αναπροσαρμογή του).

γ) Το Δ.Σ. υποχρεούται, πριν από κάθε Γ.Σ., τις αρχαιρεσίες και σε κάθε άλλη περίπτωση προκύπτει ανάγκη, να εκδίδει κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται όσοι συνεταίροι έχουν καλύψει το ελάχιστο δραχμικό όριο των 500.000 δραχμών (ή ενδεχόμενη μελλοντική αναπροσαρμογή του).

© 2018 Iridanos.gr All rights reserved.