Κρατήσεις / Επενδυτική Πολιτική

  • Κεντρική
  • Γενικές πληροφορίες
  • Πληροφορίες προς τα μέλη
  • Κρατήσεις / Επενδυτική Πολιτική

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού (άρθρο 15 Α παρ. 12) η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για την επιβολή κρατήσεων επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα. Έως σημερα, δεν έχει αποφασιστεί η επιβολή κρατήσεων.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού (άρθρο 15 Α παρ. 11) η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής του Οργανισμού. Έως σήμερα, δεν έχει αποφασιστεί η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα. 

© 2018 Iridanos.gr All rights reserved.