Καταστατικό

  • Κεντρική
  • Γενικές πληροφορίες
  • Πληροφορίες προς τα μέλη
  • Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

A) Σύμφωνα με τις διατάξεις του V. 1667/86 περί αδικών συνεταιρισμών και του V. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησ؛ας, συγγενικών δικαιωμάτων και πoλıτιστικώv θεμάτων και του V. 4481/2017 για τη Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών  δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων ιδρύεται Συνεταιρισμός "μη κερδοσκοπικός" Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία "Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων" και διακριτικό τίτλο "Ηριδανός" ως οργανισμός συλλογικής δ-ΐαχε؛ρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων επί οπτικοακουστικών έργων.

Β) Ο Συνεταιρισμός, που σύμφωνα το άρθρο 8 § 3 περ. β του ν. 4481/2017  λειτουργεί σε πανελλήνια βάση, εδρεύει στο Δήμο της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Α) Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η διαχείριση και η προστασία των αναφερόμενων ото άρθρο 47 παρ. 2 του V. 2121/1993 περιουσιακών δικαιωμάτων, καθώς και του δικαιώματος εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3του V. 2121/1993 που δικαιούνται οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων και οι δικαιοδόχοι αυτών ως αποζημίωση για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των οπτικοακουιπικών έργων.

Πατήστε εδώ για κατεβάσετε σε PDF το πλήρες κατασταστικό.

 

© 2018 Iridanos.gr All rights reserved.